Psykoterapeutisk behandling

All psychotherapy is available in English!

Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi utifrån dina personliga behov! Tillsammans hittar vi ett fokus att arbeta efter,
där du får bestämma takten. Min utgångspunkt är ju kortare behandling, desto snabbare väg till välbefinnande. Första samtalet
är en dubbelsession, dvs 90 minuter, då det är viktigt att ha gott om tid för att beskriva problemet och hitta ett lämpligt fokus i terapin, Därefter är varje terapisession 45 minuter lång och vi träffas vanligtvis en gång per vecka, dock finns förstås utrymme för individuell anpassning.

EMDR psykoterapi är en integrativ behandlingsmetod med bilateral stimulering (ögonrörelser och/eller tapping) där fokus är traumabearbetning och/eller bearbetning av svåra livshändelser. Tillsammans gör vi en behandlingsplan som vi sedan arbetar fokuserat utefter.  Dessa sessioner är 90 minuter långa.

Par- och familjeterapi med fokus på att öka och underlätta kommunikationen mellan familjemedlemmar. Då det är viktigt att alla får komma till tals och ge uttryck för sina känslor och behov, är dessa sessioner längre och varar i 90 minuter.  Sessionerna
är i regel mer glesa, då det är viktigt att få tid på sig att prova nya sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra utanför terapirummet. Tillsammans formulerar vi ett mål med terapin som vi kontinuerligt stämmer av emot.

Onlineterapi - internetbaserad psykoterapi på krypterad plattform kan vara ett alternativ för dig som inte har möjlighet att fysiskt besöka mottagningen. 

Blockterapi är en längre session på tre timmar för dig som inte har möjlighet att gå regelbundet i psykoterapi, men som ändå
vill göra ett viktigt emotionellt arbete. Blockterapi kan därefter kompletteras med ytterligare en blocksession, alternativt med uppföljande singelsessioner och/eller videosessioner.

Krissamtal och sorgbearbetning i samband med svåra livshändelser är också en del av den behandling som erbjuds på mottagningen. Dina behov är förstås i fokus och du går i samtal så ofta och så länge som du behöver.

Utbildningsterapi för dig som utbildar dig till psykoterapeut, skräddarsys efter dina individuella behov samt efter utbildningsanordnarens kravspecifikationer.

Som en del i mitt ständiga kvalitetsarbete filmar jag psykoterapier för professionell handledning, detta efter
överenskommelse med vederbörande. Det är givetvis helt frivilligt och om du inte vill att psykoterapin spelas in kommer det
inte att påverka dina chanser att erhålla psykoterapeutisk behandling.


All psykoterapi bedrivs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Patientdatalagen (2008;355) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009;400). Verksamheten är patientförsäkrad och
uppfyller Socialstyrelsens krav på ledningssystem och patientsäkerhetsberättelse. Alla personuppgifter behandlas i enlighet
med GDPR.

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina